Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Filishop.sk

1 Vymedzenie pojmov

1.1 Prevádzkovateľ, predávajúci na e-shope Filishop.sk a dodávateľom ponúkaného tovaru je GOOD SHOP s. r. o. so sídlom Hlavná 135, 930 02 Vieska. IČO: 48062308, zapísaná v OR Okresného súdu Trnava oddiel: Sro; Vložka číslo: 35618/T

1.2 Kupujúcim je každý užívateľ (fyzická alebo právnická osoba bez obmedzenia), ktorý súhlasí so všeobecnými a reklamačnými podmienkami a má možnosť si objednať produkty na stránke predávajúceho.

2 Všeobecné ustanovenia

2.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2.2 Kontaktné údaje predávajúceho:

 1. Poštová adresa:        

GOOD SHOP s. r. o.

Hlavná 135

930 02 Vieska

 1. Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

IBAN: SK2483300000002000770258

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 1. Telefón:               0940 77 63 64
  E-mail:                 info@filishop.sk

 

2.3 Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 033/5512 689, 033/5512 690, fax č.: 033/5512 656
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

e-mail: tt@soi.sk

2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a súhlasí s nimi.

3 Objednávka a kúpna zmluva

3.1 Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky internetového obchodu. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Prijatie objednávky je potvrdené kupujúcemu informatívnym emailom na ním zadanú emailovú adresu. Na vznik zmluvy toto potvrdenie nemá vplyv. Súčasťou tohto informatívneho emailu sú aktuálne všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok predávajúceho.

3.2 Objednať tovar je možné týmito spôsobmi: emailom alebo priamo cez e-shop.

4 Ochrana osobných údajov

4.1 Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Všetky osobné údaje, použité pri objednávke a registrácii sú považované za prísne dôverné a nebudú zverejnené a ani použité ďalšou osobou alebo spoločnosťou okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. Vami poskytnuté informácie slúžia výhradne predávajúcemu pri komunikácii s kupujúcim.

4.2 Predávajúci od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, emailová adresa. Tieto údaje sú potrebné pre spracovanie objednávky.

4.3 Osobné údaje sú predávajúcim zabezpečené tak aby neboli sprístupnené neoprávneným osobám, ktoré má spracované v bezpečnostnej smernici.

4.4 Ak kupujúci súhlasil pri objednaní tovaru alebo registrácii v e-shope so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, tak súhlasil so zasielaním emailových správ na ním zadanú emailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

4.5 Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely. Pričom predajca tieto údaje bezodkladne zlikviduje a zablokuje a nebude ich používať na marketingové účely.

5 Ceny

5.1 Všetky ceny sú zmluvné. Všetky ceny uvedené v e-shope sú vždy aktuálne a platné. Ceny sú konečné vrátane všetkých daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. To sa netýka poplatkov za dopravu.

5.2 Predajca je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu kupujúcim.

6 Odstúpenie od zmluvy

6.1 Spotrebiteľ má právo na základe ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. V našom eshope sme predĺžili túto možnosť na 30 kalendárnych dní.

6.2 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 4. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho;

6.3 Ak si chce kupujúci uplatniť toto právo, je povinný o tom informovať predávajúceho písomne na kontaktnú adresu v stanovenej lehote doporučeným listom v ktorom túto skutočnosť oznámi. K tomuto môže použiť formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Kontaktná adresa:    GOOD SHOP s. r. o.

  Hlavná 135

  930 02 Vieska

6.4 Kupujúci je povinný po tomto oznámení o odstúpení od kúpnej zmluvy prípadne priamo s ním zaslať alebo inak doručiť tovar, ktorý bol predmetom zmluvy od ktorej odstupuje, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

6.5 Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo znamená povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne. To predpokladá, že kupujúci tovar vráti úplný, nepoškodený, čistý, v originálnom obale, s visačkami, so všetkou dokumentáciou ako je originál faktúry, návod prípadne iná dokumentácia k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom v stave a hodnote v akom tovar prevzal. V prípade, ak bude tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (§ 458 ods 1 obč. Z.).

6.6 Zákazníkom odporúčame tovar zabaliť tak aby sa počas prepravy nepoškodil, poslať ho doporučene s poistením na hodnotu kúpnej ceny.

6.7 Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý!

6.8 Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

6.9 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

6.10 Predávajúci si vyhradzuje právo vrátiť kupujúcemu všetky platby až po fyzickom vrátení a skontrolovaní tovaru.

7 Platobné podmienky

7.1 Predávajúci akceptuje tieto platobné podmienky:

 1. Platba na dobierku
 2. Platba vopred bankovým prevodom – zálohová faktúra – tovar bude odoslaný po pripísaní peňažných prostriedkov na účet predávajúceho
 3. Platba cez internetové rozhranie banky, platobnú bránu alebo platobnou kartou
 4. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

8 Dodacie podmienky

8.1 Objednaný tovar, ktorý je skladom je expedovaný v čo najkratšom čase podľa kapacitných možností. Zvyčajne do 2 pracovných dní.

8.2 Objednaný tovar, ktorý nie je skladom je expedovaný v čo najkratšom čase po jeho dodaní na náš sklad. Predávajúci informuje kupujúceho o stave a predpokladanom čase dodania tovaru ktorý nie je skladom. Zákazníkovi môže byť ponúknutá alternatíva objednaného tovaru.

8.3 Dodanie tovaru je realizované:

 1. Poštou

9 Poplatky za dopravu

9.1 Vopred bankovým prevodom:

 1. Poštou – doporučený, poistený list 1. trieda 2,35 Eur

9.2 Platba na dobierku je možná len pre dodanie na Slovesko

 1. Poštou – doporučený poistený list 1. trieda 3,35 Eur

10 Storno objednávky

10.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho - Zákazník má právo stornovať objednávku oznámením zaslaným písomne na adresu sídla  spoločnosti GOOD SHOP uvedenú vyššie, podaným telefonicky alebo e-mailom a to iba v prípade, že cena z objednávky ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky.

10.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 1. V prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
 2. V prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
 3. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

11 Alternatívne riešenie sporov

Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@filishop.sk

12 Zodpovednosť za chyby

12.1 Spoločnosť GOOD SHOP s. r. o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach Filishop.sk.

12.2 Spoločnosť GOOD SHOP s. r. o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

12.3 Zobrazené produkty sa môžu mierne líšiť od tých na zobrazených fotografiách. Jedná sa o ručnú prácu, pri ktorej nie je možné zabezpečiť úplnú presnosť.

12.4 Informácie o tovare ako sú rozmery alebo hmotnosť sú informatívne a v skutočnosti sa môžu mierne líšiť z dôvodu ručnej práce pri ktorej môžu vzniknúť mierne odchýlky.

13 Záverečné ustanovenia

13.1 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

13.2 Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

13.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim a sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

13.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 10. Februára 2016.

Základné informácie Dodanie tovaru Rýchly kontakt Možnosti platby

Infolinka: +421 940 77 63 64

Email: info@filishop.sk


Pracovné dni: 8:30 - 18:00

 GoPayVISAVISA ElectronVerified by VISA

 MasterCardMasterCard ElectronicMaestroMasterCard. SecureCode.

Copyright 2015 - 2020 © Filishop.sk