Reklamačné podmienky

Úvod Obchodné podmienky Reklamačné podmienky

Záručné a reklamačné podmienky

1 Všeobecné ustanovenia

1.1 Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len „Reklamácie“).

1.2 Prevádzkovateľ, predávajúci na Filishop.sk a dodávateľom ponúkaného tovaru je firma GOOD SHOP s. r. o. so sídlom Hlavná 135, 930 02 Vieska,  IČO: 48062308, zapísaná v OR Okresného súdu Trnava oddiel: Sro; Vložka číslo:  35618/T

1.3 Kupujúcim je každý užívateľ (fyzická alebo právnická osoba bez obmedzenia), ktorý súhlasí so všeobecnými a reklamačnými podmienkami a má možnosť si objednať produkty na stránke predávajúceho.

2 Záručné podmienky

2.1 Na všetky produkty predávané na Filishop.sk sa vzťahuje záruka 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

2.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti GOOD SHOP s. r. o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

2.3 Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, kvalite a vyhotovení ako je dohodnuté v zmluve. Musí ho tiež zabaliť na prepravu vhodným spôsobom a musí kupujúcemu dodať všetky doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

3 Poškodenie pri preprave:

3.1 Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať nasledujúce:

 1. Či tovar prišiel v neporušenom obale bez známok poškodenia
 2. Či mu bol dodaný tovar, ktorý bol objednaný
 3. Či je tovar v neporušenom stave (či nie je viditeľne poškodený)
 4. Či fungujú jednotlivé jeho časti

3.2 Pri zistení poškodení tovaru pri preprave má kupujúci nárok na výmenu tovaru. Pri poškodení prepravného obalu má právo neprebrať zásielku od prepravcu a musí s prepravcom spísať záznam o poškodení a bezodkladne o tom informovať predajcu.

3.3 Ak sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, je oprávnený uplatniť svoju reklamáciu.

4 Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru

4.1 Vada, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo aby mu bola táto vada odstránená bezplatne, včas a riadne. Predávajúci je povinný túto vadu odstrániť bez zbytočného odkladu. Kupujúci môže požiadať namiesto odstránenia vady o výmenu veci, alebo ak sa táto vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady z pohľadu ceny tovaru alebo závažnosti vady. Predávajúci má právo ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti, vymeniť namiesto odstránenia vady závadnú vec za nezávadnú.

4.2 Vada, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni aby sa vec mohla riadne užívať má kupujúci právo na výmenu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tieto práva môže kupujúci využiť aj keď ide o odstrániteľné vady avšak kupujúci nemôže pre ich opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo väčší počet vád vec riadne užívať. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z ceny veci ak ide o iné neodstrániteľné vady.

5 Vybavenie reklamácie

5.1 Reklamáciu si môže kupujúci uplatniť poštou na kontaktnej adrese spoločnosti. Tovar odporúčame zabaliť tak aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu tovaru a poistiť na kúpnu cenu.

5.2 Spolu s tovarom je potrebné zaslať doklad o kúpe (faktúru, daňový doklad) a vyplnený reklamačný list.

5.3 Pri doručení reklamovaného tovaru predávajúcemu poštou alebo kuriérom, tovar od doručovateľa prevezme, skontroluje zásielku a priloženú dokumentáciu. Dátum prijatia zásielky je rozhodujúcim dátumom na lehotu plynutia reklamácie.

5.4 Reklamácie predávajúci vybaví čo najskôr bez zbytočného odkladu v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak táto lehota uplynie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový tovar.

5.5 Nárok na reklamáciu zaniká:

 1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 3. uplynutím záručnej doby tovaru,
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 9. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 10. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci
 11. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

6 Záverečné ustanovenia

6.1 Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok obchodu

6.2 Kupujúci sa zaväzuje, že vyplnením a odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito reklamačnými podmienkami.

6.3 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny reklamačného poriadku. 

6.4 Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 4.4.2015

Základné informácie Dodanie tovaru Rýchly kontakt Možnosti platby

Infolinka: +421 940 77 63 64

Email: info@filishop.sk


Pracovné dni: 8:30 - 18:00

 GoPayVISAVISA ElectronVerified by VISA

 MasterCardMasterCard ElectronicMaestroMasterCard. SecureCode.

Copyright 2015 - 2020 © Filishop.sk